Hlavní stránka

Produkty
Naše nabídka
Facebook

Vysokoteplotní malta pro topeniště 1100°C - 25kg

Zahradní krby

Cena s DPH:870.00 Kč
Dostupnost:Skladem
ks

Návod k použití
Rychle tuhnoucí malta je určena pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů
(šamot, keramika apod.) do teplot cca 1100°C. Malta se rozdělává s čistou (pitnou)
vodou v poměru cca 21-23 l/100 kg a intenzivním mícháním se promíchá na
stejnorodou hmotu. Připravujte vždy jen takové množství směsi, které jste schopni
do 10 min. zpracovat. Natuhující maltu lze přidáním vody ještě rozmíchat, ale ztrácí
tím částečně svoje kvalitativní vlastnosti. Malta se nanáší na suchý podklad, který
musí být zbaven nečistot a prachu a jeho teplota a teplota prostředí musí být
v rozmezí od + 5 °C do + 25 °C. POZOR! Teplota pros tředí, materiálu a přidávané
vody může mít velký vliv na rychlost tuhnutí (se zvyšující se teplotou se urychluje
tuhnutí). Doporučená tloušťka nanášené vrstvy je cca 3 mm. Maltu je možno použít i
pro větší tloušťky vrstev (opravy, výplně opotřebovaného zdiva apod.) za přídavku
drtě a úlomku zpracovávaného staviva. Ztvrdlou maltu již nelze dále použít, likviduje
se jako běžný stavební odpad. Malta není nebezpečnou látkou. Obsahuje cement –
při práci používejte ochranné rukavice a respirátor. Při vniknutí do očí okamžitě
vypláchněte vodou, v případě nutnosti vyhledejte lékaře.
Pokyny pro sušení a první ohřev
Sušení a první ohřev je možno provádět nejdříve po 24 hod. a to pozvolným
zahřátím na teplotu cca 100 – 120oC s časovou prodlevou tak, aby konstrukce byla
jako celek teplotně co nejhomogennější. I další zvyšování teploty by mělo probíhat
co nejpomaleji, aby bylo umožněno postupné uvolnění vlhkosti bez nebezpečí
vzniku trhlin a destrukce vyzdívky.

Technické údaje
Max. teplota použití: cca 1100oC
Zrnitost: < 1 mm
Spotřeba vody: cca 21-23 l/100 kg
Počátek tuhnutí: cca 5 – 10 min
Dotvrdnutí: cca 40 - 60 min
Skladovatelnost: 6 měsíců v suchém prostředí